Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymiar zatrudnienia 1/1 etatu

Niezbędne wymagania:

1)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

2)      wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość),

 1. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w księgowości, w tym co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub równorzędnym,
 2. znajomość stosownych przepisów, w tym m.in. ustawy o rachunkowości,
 3. biegła obsługa komputera i programów księgowych oraz ZSI,

Umiejętności:

 1. praktyczna wiedza z zakresu finansów, ubezpieczeń społecznych,
 2. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa,
 3. umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych,
 4. znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i bhp,
 5. zaangażowanie w pracę i identyfikacja z interesem firmy,
 6. umiejętność pracy i zrozumienie nowoczesnych systemów informatycznych,
 7. wiedza na temat funduszy unijnych i znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i dotacji,
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet)

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

4) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Tucholi Spółka z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna dla kandydatów GK

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny Księgowy,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 052-33-65-730 .

Niezbędne dokumenty i oświadczenia prosimy dostarczyć do sekretariatu Spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi ul. Świecka 68 lub przesłać pocztą elektroniczną : pk@pk.tuchola.pl

w terminie do dnia 20 marca 2020 r.


Aplikuj na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w dokumentach aplikacyjnych, jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej, w zakładce „klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy”

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru