Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tucholi

Filmy:

Tucholskie FAKTY

Wypowiedź prezesa PK o modernizacji oczyszczalni

Modernizacja oczyszczalni

Reaktor biologiczny deamonifikacji P1

Postęp prac przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Tucholi

Inwestycja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

działanie 2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Beneficjent – Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, spółka z o.o.

Cel Projektu

Optymalizacja i usprawnienie obecnego systemu gospodarki ściekowej poprzez:

  • modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi,
  • wdrożenie systemu zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz opracowanie modelu hydraulicznego sieci,
  • wykonanie strefowego opomiarowania ciśnień i przepływów w sieci wodociągowej,
  • zakup specjalistycznych urządzeń i pojazdów.

 

 


Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego udostępnia mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych występujących w procesie realizacji projektu.

Jeśli posiadają Państwo podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych proszę o przekazanie tej informacji na specjalny adres email: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.


Oczyszczalnia Ścieków w Tucholi

 

Menu dostępności (ALT+U)