Tucholska Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakres działalności TIPOK obejmuje:

 • Przyjmowanie odpadów do zagospodarowania
 • Przetwarzanie odpadów, w tym:
  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (wydzielanie frakcji organicznej z odpadów, biologiczna stabilizacja tlenowa, wydzielanie ze strumienia odpadów frakcji surowcowych i frakcji kalorycznej),
  • sortowanie odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do procesów odzysku, w tym recyklingu,
  • kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych ulegających biodegradacji,
  • składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na kwaterze składowiska,
  • prowadzenie odzysku odpadów na składowisku (budowa skarp, warstw izolacyjnych, dróg technologicznych, okrywy rekultywacyjnej).
 • Zbieranie odpadów i przekazywanie ich do przetwarzania innym uprawnionym podmiotom.
 • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Tuchola.

Załączniki

Pliki do pobrania
# Nazwa
1 Cennik TIPOK od 01.01.2024r. (PDF, 348KB) Zobacz
2 TUCHZIEM (PDF, 3564KB) Zobacz
3 Cennik TIPOK od 01.02.2023r. (PDF,499KB) Zobacz
4 Cennik TIPOK od 01.01.2023r. (PDF,2433KB) Zobacz
5 Regulamin RIPOK (PDF, 413KB) Zobacz
6 Zasady przekazywania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)