Przetarg

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących do PK Tuchola

Termin składania ofert
2017-12-11 Do godziny 12:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola tel. 52 / 336 57 30 fax 52 / 336 57 52 e-mail: pk@pk.tuchola.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych: 1/ część Nr 1 – dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów posadowionego na terenie bazy PK Tuchola przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi oraz do zbiornika o pojemności 2 500 litrów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Bladowo, a także tankowanie pojazdów i maszyn poza terenem miasta Tuchola w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie kraju. 3/ część Nr 2 – poprzez tankowanie benzyn i gazu płynnego (LPG) do pojazdów i maszyn na terenie miasta Tuchola, a także w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie Kraju. 3.2. Przewidywane ilości paliw płynnych w okresie jednego roku, wynoszą; 1/ część Nr 1 – olej napędowy (silniki wysokoobrotowe) – 170 000 l, – olej opałowy – 7 000 l, 2/ część Nr 2 – a/ benzyny 95 – 4 500 l, b/ gaz LPG – 6 500 l. 3.3. Ilość zakupionego paliwa w okresie realizacji zamówienia może być mniejsza lub większa w stosunku do prognozowanych ilości w pkt. 3.2. 3.4. Dostarczane paliwa muszą spełniać jakościowe wymogi zgodnie z normami: PN-EN 228, PN-EN 590 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu benzyn i gazu (LPG) u innych Dostawców jeżeli ze względu na odległości od dystrybutora do miejsca postoju pojazdu lub maszyny będzie to dla niego korzystniejsze. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): • 09134100-8 olej napędowy, • 09132000-3 benzyna, • 09133000-0 gaz LPG

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

01.01.2018 – 31.12.2018 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VIII. Informacja na temat wadium:

wymagane 10 000 zł.

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena 60%, termin płatności faktury 40%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, tj w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pokój Nr 2 (Sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 11.12.2017 r. o godz. 1010, (Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pokój Nr 2).

XII. Termin związania ofertą:

30dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

nie

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie nr 625098-N-2017 z dnia 01.12.2017 r.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 dn_zp_14_2017 [pdf] 30/11/2017 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_14_2017 [pdf] 12/12/2017 Zobacz