Przetarg

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących do PK Tuchola

Termin składania ofert
2016-09-12 Do godziny 12:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej pomiędzy 30 000 EURO a progami unijnymi określonymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola tel. 52 / 336 57 30; fax 52 / 336 57 52

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych: 1/ część Nr 1 – poprzez dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów posadowionego na terenie bazy PK Tuchola przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi oraz do zbiornika o pojemności 2 500 litrów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Bladowo, a także tankowanie pojazdów i maszyn poza terenem miasta Tuchola w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie kraju. 3/ część Nr 2 – poprzez tankowanie benzyn i gazu płynnego (LPG) do pojazdów i maszyn na terenie miasta Tuchola, a także w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie Kraju. 3.2. Przewidywane ilości paliw płynnych w okresie jednego roku, wynoszą; 1/ część Nr 1 – olej napędowy (silniki wysokoobrotowe) – 191 000 l, 2/ część Nr 2 – a/ benzyny 95 – 5 900 l, b/ gaz LPG – 2 200 l. 3.3. Ilość zakupionego paliwa w okresie realizacji zamówienia może być mniejsza lub większa w stosunku do prognozowanych ilości w pkt. 3.2. 3.4. Dostarczane paliwa muszą spełniać jakościowe wymogi zgodnie z normami: PN-EN 228, PN-e 590

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:  rozpoczęcie – 01.10.2016 r.  zakończenie – 31.12.2017 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium:

nie wymagane

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2016 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, tj w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pokój Nr 2 (Sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 12.09.2016 r. o godz. 1010, (Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pokój Nr 2).

XII. Termin związania ofertą:

30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

tak

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Nr 303897 – 2016 z dnia 31.08.2016 r.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 dn_zp_10_2016 [pdf] 31/08/2016 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_10_2016 [pdf] 14/09/2016 Zobacz