Przetarg

Dostawa samochodu typu śmieciarka dla PK Tuchola

Termin składania ofert
2016-06-22 Do godziny 12:00

Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8 ustawy z d nia 29 stycznia 2004 r. Prawo Za mówień Publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2 164 ze zm.)

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, , 89-500 Tuchola Tel. 52 336 5730 fax. 52 336 57 52

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu śmieciarka dla PK Tuchola, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

15.09.2016 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 1.2. oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 PZP. 1.2. 0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie a rt. 24 ust. 1 pkt 2 PZP posiadania wiedzy i doświadczenia, na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw samochodu typu śmieciarka, o wartości dostaw min. 5OO OOO zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — Zamawiający odstępuje od wskazywania szczególnych kryteriów dokonania oceny dokonania oceny w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą oni łącznie spełniać wskazane warunki.) W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w za kresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w której suma gwarancyjna wynosi co najmniej 500 000,00 zł.. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonych dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:

15 000,00 zł.

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena – 90% gwarancja – 10%

X. Miejsce i termin składania ofert:

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Tucholi, ul. Świecka 68, do dnia 22 czerwca 2016 r. do godz. 10:00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Za mawiającego w Tucholi, ul. Świecka 68.

XII. Termin związania ofertą:

30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

nie

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Nr 67411-2016, data zamieszczenia 03.06.2016 r.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 siwz_dn_zp_8_2016 [pdf] 03/06/2016 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 pyt1_zp_8_2016 [pdf] 07/06/2016 Zobacz
2 pyt2_zp_8_2016 [pdf] 07/06/2016 Zobacz
3 pyt3_zp_8_2016 [pdf] 15/06/2016 Zobacz
4 pyt4_zp_8_2016.pdf [pdf] 17/06/2016 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_8_2016 [pdf] 15/07/2016 Zobacz