Przetarg

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów
Termin składania ofert
2020-01-28 Do godziny 10:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf] 16/01/2020 Zobacz
2 Formularz oferty [doc] 16/01/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [doc] 16/01/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej [doc] 16/01/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 4 Wykaz dostaw [doc] 16/01/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 5 Wzór umowy [pdf] 16/01/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Protokół z otwarcia ofert [pdf] 28/01/2020 Zobacz
2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [pdf] 03/02/2020 Zobacz