Przetarg

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne, pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie

Termin składania ofert
2017-11-07 Do godziny 12:00

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. poz. 2263 ze zmianami )

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o. Adres: ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola NIP: 561-100-04-63 REGON: 870257484

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne, pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie (RIPOK Bladowo). 2. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem procesów odzysku wyszczególnionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. 4. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 wynosi około 3 000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Miesięczna ilość wynosi maksymalnie około 200 Mg, natomiast maksymalna ilość dzienna około 10 Mg. Ilość odpadów o kodzie 19 12 10 wynosi ok. 600 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym 3 000 Mg i 600 Mg to maksymalne ilości do odbioru i odzysku, których Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Odpady o kodzie 19 12 12 stanowią regularnie wytwarzany materiał posortowniczy w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/Mg pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 oraz 20 01 01 i 20 01 39. Odpady o kodzie 19 12 10 stanowią rozdrobniony materiał palny pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 za pomocą rozdrabniacza, realizowanego 1 lub 2 razy w roku. 6. Odpady o kodzie 19 12 12 wytwarzane regularnie w procesie sortowania są magazynowane pod zadaszeniem lub przykryciem w postaci prostopadłościennych balotów o wymiarach 80 x 100 x 80 [cm] przygotowanych na prasie belującej i w takiej formie będą załadowywane na podstawione środki transportu. Odpady o kodzie 19 12 10 pochodzące z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych są magazynowane pod przykryciem w postaci hałd i będą załadowywane na środki transportu luzem. Średnia waga 1 balotu odpadów o kodzie 19 12 12 objętych zamówieniem wynosi około 0,3 – 0,4 Mg. Średnia waga 1 m³ odpadów o kodzie 19 12 10 wynosi 0,2 – 0,3 Mg/m³. Są to wartości orientacyjne służące Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 7. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 należy zrealizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 należy realizować na podstawie doraźnych zgłoszeń. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów na środki transportu Wykonawcy wyłącznie w dni robocze w godzinach 7.00-14.00. Miejscem odbioru odpadów jest teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie, Bladowo – Wybudowanie 1E, 89 – 500 Tuchola. 8. Odbiór następować będzie na podstawie zamówień jednostkowych Zamawiającego zgłaszanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 9. Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą itp. 10. Podstawienie pojazdu Wykonawcy do załadunku nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia, z wyłączeniem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 11. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, znajdujących się na terenie RIPOK Bladowo. Wagi Zamawiającego posiadają dokładność ważenia do +/- 20 kg. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo kwitem wagowym. Dokumenty te będą stanowić wyłączna podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych odpadów na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze Karty Przekazania Odpadów odebranych w danym miesiącu na podstawie bilansu ważeń pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w RIPOK Bladowo. Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów wystawiane będą w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarze dla Wykonawcy. 12. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie podpisanej przez Strony zbiorczej Karty Przekazania Odpadów i poprawnie wystawionej faktury. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebrana ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa będzie zawierała w sobie wszelkie koszty, w tym w szczególności koszty transportu i zagospodarowania odpadów. 13. Od chwili wydania odpadów przez RIPOK Bladowo Wykonawca staje się posiadaczem tych odpadów i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów oraz w trakcie magazynowania i rozładunku odpadów oraz prowadzenia procesów odzysku. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania i zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi się posłużył do wykonania przedmiotu zamówienia np. wynajętych przewoźników. 14. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego przewoźnikowi) przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 15. W ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Wykonawca przygotuje i prześle Zamawiającemu informację o odpadach, które odebrał od Zamawiającego i poddał procesom odzysku w swojej instalacji dla każdego kodu odpadu odrębnie, z podaniem masy tych odpadów i procesów odzysku określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

1 – rozpoczęcie – 01.01.2018 r. – zakończenie – 31.12.2019 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy pzp 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy pzp tj., Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2171 z późn. zm.). 3) spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. a) posiadają odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada: -aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10 i 19 12 12, – aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów o kodzie 19 12 10 i 19 12 12, – w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług. b) spełniają minimalne warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, co najmniej 1 usługę związaną z odbiorem, transportem oraz odzyskiem odpadów o kodzie 19 12 10 lub 19 12 12, o których mowa w niniejszym zamówieniu, o wartości minimum 200 000 zł brutto. Na dowód tego Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie c) spełniają minimalne warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termon wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Millennium S.A. 49 1160 2202 0000 0000 6090 5058 5. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony 7. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Rozdz. 12 pkt 9 SIWZ. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano c) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 8. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr Nazwa kryterium Waga 1. Cena 60 % 2. Termin płatności faktury 40 % 2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1. Kryterium – Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof) *60 gdzie: – Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert – Cof – cena podana w badanej ofercie 2. Kryterium – Termin płatności faktury: a/ 30 dni – 40 pkt. b/ 29 dni ≥…≥15 dni – 20 pkt. c/ 14 dni – 0 pkt. Maksymalnie w danym kryterium można otrzymać 40 pkt Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola – Sekretariat, w terminie do dnia 07.11.2017r. godz. 10:00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 07.11.2017 r. godz.10:15.

XII. Termin związania ofertą:

30dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

nie

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

BZP ogłoszenie nr 607393-N-2017 z dnia 26.10.2017 r.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 dn_zp_13_2017 [zip] 26/10/2017 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 pyt1_zp_13_2017.pdf [pdf] 03/11/2017 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_13_2017 [pdf] 08/11/2017 Zobacz