Przetarg

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68 , 89 – 500 Tuchola ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 39,42 m2 przy placu Wolności 14 w Tucholi.

Termin składania ofert
2018-07-17 Do godziny 12:00

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68 , 89 – 500 Tuchola ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 39,42 m2 przy placu Wolności 14 w Tucholi.

II. Określenie trybu zamówienia:

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Pomieszczenie wyposażone jest w instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Cena wywoławcza czynszu wynosi 43,00 zł/m2 brutto.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

VIII. Informacja na temat wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200,00 zł ( słownie : dwustu złotych ) w terminie do dnia 17 lipca 2018 r. do godz. 900 w kasie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi spółka z .o.o.

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

X. Miejsce i termin składania ofert:

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 905 w biurze Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. , ul. Świecka 68, 89 – 500 Tuchola. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

XII. Termin związania ofertą:

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: