Przetarg

Rozbudowa budynku warsztatowego.

Termin składania ofert
2017-01-10 Do godziny 12:00

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola tel. 52 336 57 30 fax. 52 336 57 52 e-mail: pk@pk.tuchola.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na rozbudowie budynku warsztatowego o część biurową, zlokalizowanego przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi, będącego własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

30.06.2017 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zapisów art. 22 ustawy Pzp tj.: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegania wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy; 3) spełniania pozostałych warunków określonych w SIWZ. Ocena ww. warunków dokonana będzie na zasadzie spełnia – nie spełnia. 6. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Wypełnionego formularza oferty – załącznik Nr 1; 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

VIII. Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena: 95 pkt. termin płatności: 5pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, sekretariat – biuro Nr 3. Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2017 r. do godz. 10.00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, biuro Nr 1, dnia 10.01.2017 r. o godz. 10.05.

XII. Termin związania ofertą:

30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

nie

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

– Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 370697-2016 z dnia 20.12.2016 r.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 dn_zp_14_2016 [zip] 20/12/2016 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 sprostowanie_do_zalacznika_11_dn_zp_14_2016 [pdf] 27/12/2016 Zobacz
2 protokol_dn_zp_14_2016 [pdf] 10/01/2017 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_14_2016 [pdf] 19/01/2017 Zobacz