Przetarg

Zakup przyczepy samochodowej - wywrotki o masie całkowitej do 10 ton

Termin składania ofert
2016-09-30 Do godziny 12:00

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola tel. 52 / 336 57 30; fax 52 / 336 57 52

II. Określenie trybu zamówienia:

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. zakupi przyczepę samochodową – wywrotkę o masie całkowitej do 10 ton

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

VI. Termin wykonania zamówienia:

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

VIII. Informacja na temat wadium:

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. 89-500 Tuchola, ul. Świecka 68. Kontakt: Graszk Kazimierz tel. 52 33 65 751 lub 605 460 054

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

XII. Termin związania ofertą:

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: