Przetarg

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ DRUTU

Termin składania ofert
2016-09-12 Do godziny 12:00

4. Z uwagi na zamówienie o wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola tel. 52 / 336 57 30; fax 52 / 336 57 52

II. Określenie trybu zamówienia:

zapytanie o cene

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::
1) Opis przedmiotu zamówienia; 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych w ilości 6 000 kg , Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub ograniczenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie będzie wnosił przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tego tytułu. 2) Średnica drutu: 3,0 mm. 3) Gatunek stali S235JRG2, wg. PN-EN 10025; C4D, wg. PN-EN 10016; 1006, wg. ASTM A510. 4) Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016. 5) Wytrzymałość na rozciąganie Rm w granicach 360 – 420 MPa. 6) Pakowany w kręgi o średnicy wewnętrznej min. 200 mm, zewnętrznej max. 350 mm, wysokość max. 150 mm. 7) Waga jednego kręgu max. 45 kg. 8) Jednorazowa dostawa materiału na europaletach, zabezpieczonych folią, w ilości około 1 tony. 9) Wykonawca dostarczy drut stalowy własnym transportem i na własne ryzyko do magazynu Zamawiającego mieszczącego się na terenie RIPOK w Bladowie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1500. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę towaru. 10) Zamówiony drut wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego. 11) Ważenie poszczególnych dostaw będzie odbywało się na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w RIPOK Bladowo i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych partii. Różnice w wagach Wykonawcy i Zamawiającego będą rozliczane na korzyść Zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej jednorazowej dostawy komplet dokumentów potwierdzających, że dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016. 13) Ewentualna niezgodność danej dostawy z wymaganiami Zamawiającego zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem i będzie podlegać reklamacji.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie do 30.09.2017 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
złożenie oferty

VIII. Informacja na temat wadium:

nie wymagane

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

2. Oferty należy składać do dnia 12.06.2016 r. do godz. 1100, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2016 r. o godz. 1110.

XII. Termin związania ofertą:

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_11_2016 [pdf] 14/09/2016 Zobacz