Przetarg

Zaproszenie do składania ofert na koszenie trawników własnym sprzętem.

Termin składania ofert
2018-04-26 Do godziny 12:00

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2017 r. 1579 z poźn. zm.)

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola

II. Określenie trybu zamówienia:

zaproszenie do składania ofert

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola zaprasza do składania ofert na koszenie traw własnym sprzętem wraz z grabieniem i wywozem na terenie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zlecającego. Powierzchnia trawników przeznaczona do koszenia na terenach 54 nieruchomości wynosi łącznie 12 000 m2.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

26.04.2018 r. do godziny 10:00

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

VIII. Informacja na temat wadium:

nie wymagane

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Spółki ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, biuro ZGM, dnia 26.04.2018 r. o godz. 10.05.

XII. Termin związania ofertą:

30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

tak

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: