Przetarg

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej S7 w Tucholi.

Termin składania ofert
2017-06-28 Do godziny 12:00

Zamówienie sektorowe, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie art. 10 ust. 1 oraz z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity – Dz. U. 2015.2164 z późn. zm. (dalej zwaną ustawą Pzp) – zamówienie sektorowe

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola Strona internetowa: www.pk.tuchola.pl tel. 52 336 57 30; faks 52 336 57 52.

II. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora kanalizacji sanitarnej S7, na potrzeby odprowadzania ścieków z terenów dzielnicy przemysłowo – składowej położonej pomiędzy ul. Budowlana i Przemysłową w Tucholi w zakresie od T (tłocznia ścieków) do S13 i S1a do S1, S4 – S4a, S5 – S5a wraz z przyłączem wodociągowym oraz montażem zbiornika tłoczni. Zakres przedmiotu zamówienia: 1/ budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø315/10,2 mm SN12kN/m² (lite) – długości 508,0 m (T do S13) 2/ budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD PN10 SDR17 Ø355/21,1 mm – długość 12,0 m, – przewiert sterowany (S1a do S1) 3/ przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160/4,7 mm SN8kN/m² (lite) – długość 7,0 m, (S4 do S4a, S5 do S5a) 4/ budowa przyłącza wodociągowego z rur PEHD PN10 SDR17 Ø90/5,4 mm – długość 88,5 m, 5/ budowa studni rewizyjnych z polimerobetonu DN1200 – ilość 11 sztuk, 6/ budowa studni rewizyjnych z polimerobetonu DN1500 – ilość 3 sztuki, 7/ montaż zbiornika tłoczni ścieków DN2500 (bez montażu tłoczni) z podłączeniem kanalizacji grawitacyjnej, 8/ nie przewiduje się wymiany gruntu, nadmiar gruntu należy usunąć- wywóz do 2 km, 9/ Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów Zamawiającego, 10/ Wykonawca wykona organizacje ruchu wraz z oznakowaniem, 11/ Wymagane jest zagęszczenie gruntu (Is ≥ 0,98).

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od momentu udzielenia zamówienia do 30 października 2017 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców osobno. 2. W związku z powyższym Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; c. zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: 1. że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej: • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie przynajmniej jednej roboty polegającej na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej o długości min. 500,00 m oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 1 szt. dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, np. poświadczenie, referencje,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 t.j. z dnia 2016.10.20) a w szczególności osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: • w specjalności drogowej, • oraz osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1pkt. 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574 t. j. z dnia 2016.09.29)lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j. z dnia 2016.12.28). 4. Zamawiający może na każdym etapie postepowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. 5 pkt. niniejszej SIWZ w „stosownych sytuacjach” oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, zamawiający żąda, aby w terminie określonym przez zamawiającego: – zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 2.3 niniejszej SIWZ. 7. Sposób dokonywania oceny spełnienia wymaganych warunków: 1. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń wraz z ofertą i dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 2Pzp); 2. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą „spełni” albo „nie spełnia”; 3. Niespełnienie chociażby jednego z warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą; 5. Z treści dokumentów załączonych do oferty musi jednoznacznie wynikać , z ww. Warunki wykonawca spełnił. 8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać następujące wymagania , określone w art. 23 ustawy Pzp. 1. W przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenia zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu pełnomocnictwa – załącznik nr 8 do SIWZ -w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający im identyfikację. 2. W przypadku spółki cywilnej, jeżeli złożenie oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników lub pełnomocnika. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania i wskazujące pełnomocnika, załącznik nr 8 do SIWZ. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określające postępowanie do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie. 7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwy dokument pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. W przypadku składania oferty wspólnej – oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 9. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców osobno. 10. W związku z powyższym Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: d. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; e. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; f. zdolności technicznej lub zawodowej;

VIII. Informacja na temat wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8000,00 zł, (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),z podaniem tytułu: „wadium, nr postępowania DN/zp/7/2017 – Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej S7 w Tucholi” Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 28.06.2017 r., godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Millennium S.A. Nr 49 1160 2202 0000 0000 6090 5058 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka68, 89-500 Tuchola, Sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2017 r. o godz. 10.00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

3. Oferty zostaną otwarte w dniu: 28.06.2017r.o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola , pokój 3.

XII. Termin związania ofertą:

30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

nie

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

BZP, ogłoszenie Nr 532360-N-2017 z dnia 14.06.2017

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 dn_zp_7_2017 [zip] 14/06/2017 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_7_2017 [pdf] 11/07/2017 Zobacz