Przetarg

Dostawa materiałów do budowy kolektora kanalizacji sanitarnej S7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: DN/zp/1/2017

Termin składania ofert
2017-03-06 Do godziny 12:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie art. 10 ust. 1 oraz z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity – Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola Strona internetowa: www.pk.tuchola.pl e-mail: pk@pk.tuchola.pl, tel. 52 336 57 30; faks 52 336 57 52.

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów do budowy kolektora kanalizacji sanitarnej S7 wraz z rurociągiem tłocznym i tłocznią ścieków. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, podzielone na 3 części: 3.1. część A – dostawa rur: a) rura PVC-U Ø315/10,2 mm SN12kN/m² (lite); ilość: 508,0 m. b) rura PEHD PN10 SDR17 Ø355/21,1 mm; ilość: 12,0 m. c) rura dwuwarstwowe PE100RC PN10 SDR17 Ø160/9,5 mm; ilość: 441,0 m. d) rura PEHD PN10 SDR17 Ø90/5,4 mm; ilość: 88,5 m. e) rura PEHD PN10 SDR17 Ø160/9,5 mm; ilość: 38,5 m. f) rura PEHD PN10 SDR17 Ø90/5,4 mm; ilość: 88,5 m. g) rura PE100 PN10 SDR17 250/14,2 mm; ilość: 26,0 m. 3.2. część B – dostawa studni: a) studnia rewizyjna z polimerobetonu DN1200; ilość: 11 szt. b) studnia rewizyjna z polimerobetonu DN1500; ilość: 3 szt. c) właz żeliwno-betonowy 40T Ø600 mm; ilość: 15 szt. 3.3. część C – tłocznia ścieków: a) tłocznia ścieków wraz z wyposażeniem 1 kpl.: – zbiornik DN2500 betonowy, H = 7,33 m; – pompy 2 szt. o parametrach technicznych nie gorszych jak: moc 4,0 kW, QP = 45 m³/h, Qhmax = 37,4 m³/h, Hp = 12,42 m, plus sterownica.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: dla części A i B do 31.03.2017 r.; dla części C do 30.06.2017 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców osobno. 2. W związku z powyższym Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 50 000,00 zł. c. zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: 1. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej: • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie przynajmniej jednej dostawy dotyczącej przedmiotu zamówienia oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 1 szt. dokumentów potwierdzających, że każda z tych dostaw została wykonana lub jest wykonywana należycie, np. poświadczenie, referencje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta dostawa została wykonana należycie.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.1 część A – 1 500,00 zł, (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 1.2. część B – 2 000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 1.3. część C – 3 500,00 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100),

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

cena: 60 pkt. termin płatności: 40 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola. pokój Nr 3 Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2017 r. o godz. 10.00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

3. Oferty zostaną otwarte w dniu: 06.03.2017r.o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola pokój 3.

XII. Termin związania ofertą:

30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

tak

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

BZP, ogłoszenie Nr 31275-2017 z dnia 24.02.2017 r.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 dn_zp_1_2017 [zip] 24/02/2018 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 wykaz_rur_sprostowanie_dn_zp_1_2017 [pdf] 27/02/2017 Zobacz
2 Odpowiedzi_na_pytania_1_dn_zp_1_2017 [zip] 01/03/2017 Zobacz
3 Odpowiedzi_na_pytania_2_dn_zp_1_2017.pdf [pdf] 03/03/2017 Zobacz
4 protokol_dn_zp_1_2017 [pdf] 06/03/2017 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_1_2017 [zip] 21/03/2017 Zobacz