Przetarg

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Termin składania ofert
2018-10-18 Do godziny 12:00

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821, z siedzibą przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi, 89-500 Tuchola

II. Określenie trybu zamówienia:

zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: prowadzonym na podstawie art. 31a – 31d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) w celu umożliwienia Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o.o. uzyskania doradztwa, które może znaleźć zastosowanie podczas opisywania przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i umowy w postępowaniu na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Podstawowe informacje oraz planowany zakres zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający oczekuje, że w toku dialogu uzyska informacje, które pomogą mu w szczególności na: 1) zdefiniowanie najlepszych rozwiązań w zakresie wykonania modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi, 2) przygotowanie do realizacji zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 3) określenie najistotniejszych warunków przyszłej umowy, 4) szczegółową identyfikację kosztów udzielenia zamówienia, 5) określenie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przedmiotu zamówienia. Podczas prowadzenia dialogu technicznego Zamawiający może zażądać odniesienia się przez uczestników dialogu do rozwiązań szczegółowych niewskazanych w niniejszym ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska podczas prowadzonego dialogu.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego 1. Dialog techniczny będzie prowadzony z wykonawcami, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu i zostali zakwalifikowani w ilości wskazanej w pkt. III.6 ogłoszenia. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomieni Uczestnicy dialogu technicznego. 2. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie :  wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej ( w wersji edytowalnej ), a następnie  spotkania indywidualnego z Uczestnikami. 3. Spotkania indywidualne z Uczestnikami odbywać się będą zgodnie z Planem spotkań, który zostanie przekazany drogą poczty elektronicznej Uczestnikom zakwalifikowanym do dialogu. Obowiązywać będzie zasada bliskości. Spotkanie z pierwszym Uczestnikiem odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 3 dni od daty przekazania Planu spotkań. Prowadzenie dialogu technicznego odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym. 1. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. 2. Niniejsze ogłoszenie o dialogu technicznym stanowi jednocześnie zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. 3. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. 5. Zamawiający może zaprosić do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym znanych sobie Wykonawców. 6. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym co najmniej 6 pierwszych podmiotów, których zgłoszenie spełnia wymogi i wpłynie do Zamawiającego w wymaganym terminie i które : 1) dokonały zgłoszenia udziału w dialogu technicznym poprzez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania lub wykonawstwa budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 4.000 m³/d i dla min. 35.000 RLM i w okresie ostatnich 5 -7 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonały lub wykonują co najmniej jedną usługę projektowania lub robotę budowlaną budowy, przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków o parametrach jw. 7. Wniosek o udział w dialogu technicznym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10:00, na adres: 8. Do wniosku należy dołączyć upoważnienie osoby (osób) podpisującej wniosek do reprezentowania zainteresowanego podmiotu chyba, że reprezentacja wynikać będzie z dokumentu rejestrowego, który należy załączyć do wniosku. 9. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia, jak również i zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem materiałów i udziałem w dialogu technicznym. 10. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do wszystkich dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu technicznym. 11. Dialog techniczny będzie prowadzony przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 12. Najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanego spotkania Uczestnik dialogu będzie zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w dialogu technicznym. 13. Podmioty przystępujące do dialogu technicznego zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej lub – w przypadku podmiotów zagranicznych – odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski. W przypadku, gdy w imieniu Uczestnika dialogu działa pełnomocnik, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność przez notariusza. 14. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji oraz utworów, jak i ich części, stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i realizacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi. Powyższa zgoda jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z tych utworów i ich części oraz wykonywanie w stosunku do nich autorskich praw zależnych, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie utworów lub ich fragmentów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zgoda na wykorzystanie utworów lub ich części, jak i wykonywanie w stosunku do nich autorskich praw zależnych oraz pozyskanie informacji ma charakter nieodpłatny i obejmuje również zgodę na wykorzystanie utworów oraz informacji na potrzeby realizacji przepisów o dostępie do informacji publicznej. Zamawiający nie ujawni uzyskanych w związku z przeprowadzaniem dialogu technicznego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 419 ze zm.), jeżeli podmiot/osoby uczestniczące w dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegą, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem tych informacji, które posłużą Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. 15. Zamawiający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w sposób, który nie ograniczy uczciwej konkurencji na etapie realizacji zamówienia publicznego. 16. Uczestnictwo w przedmiotowym dialogu technicznym nie będzie, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzić do wykluczenia Uczestników dialogu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 17. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne udzielane przez Zamawiającego. 18. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający powiadomi uczestniczące w nim podmioty zgodnie z Regulaminem. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie lub odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny. 20. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : pk@pk.tuchola.pl 21. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym są: 1) P. Tadeusz Grzegorczyk 2) P. Krzysztof Jopek 3) Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu 4) P. Ryszard Dąbrowski Tel. 602 473 471 e-mail : oferta.pil@wp.pl Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 ÷ 15.00.

VIII. Informacja na temat wadium:

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

X. Miejsce i termin składania ofert:

Wniosek o udział w dialogu technicznym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10:00, na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi, 89-500 Tuchola WNIOSEK O dopuszczenie do dialogu technicznego

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

XII. Termin związania ofertą:

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Ogloszenie_o_dialogu_technicznym.pdf [pdf] 09/10/2018 Zobacz
2 Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_dialogu_technicznym [pdf] 09/10/2018 Zobacz
3 Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_dialogu_technicznym [doc] 09/10/2018 Zobacz
4 Zalacznik_nr_3_do_ogloszenia_o_dialogu_technicznym [pdf] 09/10/2018 Zobacz