Przetarg

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Termin składania ofert
2018-04-30 Do godziny 12:00

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, tel. 52 336 57 30, fax 52 336 57 52, e-mail: pk@pk.tuchola.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych::

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegająca na kompleksowej obsłudze Projektu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Opis Projektu zawiera Załącznik Nr 1c do SIWZ. Usługa Inżyniera Kontraktu będzie obejmowała wykonywanie czynności : 1) w zakresie obejmującym opracowywanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo robót budowlanych, zamówienia publiczne, odpowiedzialności gwarancyjnej: a) kontrolę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Programem Funkcjonalno – Użytkowym ( dalej PFU ) oraz Studium Wykonalności opracowanej dokumentacji projektowej wykonywanej przez wykonawców wybranych w odrębnych przetargach nieograniczonych( IK zobowiązany będzie do koreferatu opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę ), b) kontrolę i ocenę wniosku oraz dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Tucholi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, c) kontrolę zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym przez wykonawcę robót budowlanych, d) zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi i innych zadań, a w szczególności opracowanie zarządzenia o powołanie Zespołu Projektowego i opracowanie regulaminu działania Zespołu ( materiały pomocnicze – Załącznik Nr 1b ), e) nadzorowanie i rozliczanie oraz raportowanie i sprawozdawczość z przebiegu realizacji inwestycji, f) pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, g) opracowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb sporządzenia dokumentacji przetargowej ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) w celu wyboru :  Wykonawcy modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków,  Wykonawcy systemu GIS z modelem hydraulicznym oraz strefowego opomiarowania sieci wodociągowej,  Wykonawcy/dostawcy specjalistycznego pojazdu i urządzeń do lokalizacji wycieków z sieci wodociągowej,  Wykonawcy/dostawcy wyposażenia do laboratorium, h) udział w pracach komisji przetargowej, i) udział w pracach Zespołu Projektowego od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych do całkowitego zakończenia Projektu, j) po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych i dostaw – Inżynier Kontraktu będzie sprawował kontrolę i nadzór nad wykonywaniem i przebiegiem przeglądów gwarancyjnych na wykonane roboty, usługi oraz dostarczone urządzenia. 2) w zakresie dostaw i usług na rzecz modernizowanej oczyszczalni ścieków i systemu wodno-kanalizacyjnego: a) nadzorowanie nad prawidłowym wdrożeniem zaawansowanego systemu zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz opracowaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, b) nadzorowanie nad prawidłowym wykonaniem strefowego opomiarowania ciśnień i przepływów w systemie dystrybucji wody, c) nadzorowanie nad prawidłowym zakupem i odbiorem specjalistycznego pojazdu oraz urządzeń do lokalizacji wycieków wody, d) nadzorowanie nad prawidłowym zakupem i odbiorem wyposażenia do laboratorium, e) w zakresie obejmującym działania ( a + b + c + d ) przygotowanie dokumentów do rozliczenia za wykonane usługi i dostawy, przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych do złożenia w Instytucji Zarządzającej Projektem ( wg wymagań IZ ), f) w zakresie obejmującym działania ( a + b ) – do uzyskania wymaganych efektów wraz z dokumentacją techniczno – technologiczną, protokołami odbioru, rozruchu systemów itp., g) w zakresie obejmującym działania ( c + d ) – odbiór dostarczonych urządzeń i materiałów, sprawdzenie stanu technicznego i jakościowego, wyposażenia, zgodności z zapotrzebowaniem, zgodności z przepisami, protokołami odbioru. 3) Inżynier Kontraktu będzie pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, zgodnie z polskim prawem oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykaz głównych zadań Inżyniera Kontraktu przedstawiony w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 4) Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 5) Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni ścieków. Harmonogram wyłączenia i włączenia poszczególnych obiektów i urządzeń na oczyszczalni ścieków prowadzone będą po zatwierdzeniu i kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca robót budowlanych podczas ich wykonywania zobowiązany będzie do zachowania na odpływie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem wodno-prawnym, w przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa koszty kar za naruszenie wymogów ochrony środowiska. 6) Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zlecić niezależnej, akredytowanej jednostce weryfikację jednostki kogeneracyjnej pod kątem spełnienia aktualnych wymogów prawnych i technicznych (opomiarowania) 7) Inżynier Kontraktu winien zapewnić zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, inżynierów branżowych, posiadających stosowne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę i doświadczenie, oraz zdolność do wykonywania zadań, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 8) Inżynier Kontraktu powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej SIWZ.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie

VI. Termin wykonania zamówienia:

zakończenie: 30.06.2020 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: nie określa się Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: 1) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że : a) posiada lub będzie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych), b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonej informacji z banku potwierdzającej wysokość dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC – na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych; Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że : a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali :  co najmniej jedną usługę , która polegała na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu / Inwestora Zastępczego ( lub równoważnej) nad budową lub modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM powyżej 15 000 o wartości inwestycji nie mniejszej niż 15 mln zł netto, która obejmowała m.in. : prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, prowadzenie rozliczania wykonanych robót budowalnych, sporządzenia kompletnej dokumentacji z zakończenia robót, sporządzenie finansowej dokumentacji sprawozdawczej po zakończeniu robot,  co najmniej jedną dokumentację przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych typu „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i brał udział po stronie Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór tego wykonawcy robót. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres realizacji zamówienia. b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności następującymi specjalistami:  jedna osoba na stanowisko Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub koordynacji procesu inwestycyjnego, w tym zakończenie co najmniej dwóch inwestycji o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł brutto każda, związanych z budową, modernizacją lub przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych. Funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera nie można łączyć z innymi osobami funkcyjnymi wymaganymi przy realizacji Projektu, Od Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu wymagana będzie znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;  jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako kierownik budowy lub robót albo w nadzorze, jako inspektor nadzoru;  jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robot instalacyjnych sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako kierownik budowy lub robót albo w nadzorze, jako inspektor nadzoru, w tym co najmniej na dwóch inwestycjach obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości nie mniejszej jak 10 mln zł brutto każda;  jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako kierownik budowy lub robót albo w nadzorze, jako inspektor nadzoru w kierowaniu robotami budowy instalacji elektrycznych oraz montażu AKPiA przy budowie, przebudowie, modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości nie mniejszej jak 10 mln zł brutto każda;  jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru robot drogowych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako kierownik budowy lub robót albo w nadzorze, jako inspektor nadzoru w kierowaniu robotami drogowymi;  co najmniej jedna osoba na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania inwestycji budowlanych, w tym minimum 2 inwestycji budowlanych o wartości min. 10 mln złotych brutto każda. Od specjalisty ds. rozliczeń wymagana będzie znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;  co najmniej jedna osoba na stanowisko technologa ( inspektora nadzoru branży technologicznej ) posiadająca wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji procesu rozruchu, pracy oczyszczalni ścieków, która nadzorowała rozruch min. dwóch oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej min. 2 000 m³ każda. Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przedstawiony powyżej skład personelu należy traktować, jako niezbędne minimum, jeżeli w ocenie Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego zespół jest niewystarczający do rzetelnej realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe osoby, a koszty ich utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji, z wyłączeniem osoby Kierownika Zespołu, której nie można w żaden sposób łączyć. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 3. 1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

VIII. Informacja na temat wadium:

Tak Informacja na temat wadium 1. Wysokość wadium ustala się w wysokości 10.000 zł, słownie : dziesięć tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Millenium S.A. w Tucholi Nr rachunku : 49 1160 2202 0000 0000 60 9050 58 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : 1) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, 2) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria 1. CENA wykonania zamówienia – znaczenie 90,00 pkt 2. Termin rozliczenia za wykonane usługi – znaczenie 10,00 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2018 r. do godziny 13:00; w siedzibie zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pokój nr 2 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 30.04.2018 r. o godzinie 13:15, pokój nr 2

XII. Termin związania ofertą:

30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :

nie

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie nr 546767-N-2018 z dnia 18.04.2018 r.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 siwz_dn_zp_3_2018 [pdf] 18/04/2018 Zobacz
2 zalaczniki_dn_zp_3_2018 [zip] 18/04/2018 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 otwarcie_ofert_dn_zp_3_2018 [pdf] 02/05/2018 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 wynik_dn_zp_3_2018.pdf [pdf] 14/05/2018 Zobacz