Przetarg

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi.
Termin składania ofert
2021-01-15 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 22/12/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty [doc] 22/12/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Opis Projektu [doc] 22/12/2020 Zobacz
4 Załącdznik nr 3 Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu [doc] 22/12/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [doc] 22/12/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypałnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w atr. 13 lub art. 14 RODO [doc] 22/12/2020 Zobacz
7 Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostę pnienia zasobów [doc] 22/12/2020 Zobacz
8 Załącznik nr 7 Wzór umowy [doc] 22/12/2020 Zobacz
9 Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia [doc] 22/12/2020 Zobacz
10 Załącznik nr 9 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia [doc] 22/12/2020 Zobacz
11 Załącznik nr 10.1 Plan zagospodarowania terenu [pdf] 22/12/2020 Zobacz
12 Załącznik nr 10.2 Schemat technologiczny [pdf] 22/12/2020 Zobacz
13 Załącznik nr 11 Decyzja środowiskowa [pdf] 22/12/2020 Zobacz
14 Załącznik nr 12 Studium Wykonalności - część 1 [zip] 05/01/2021 Zobacz
15 Załącznik nr 13 Studium Wykonalności - część 2 [docx] 05/01/2021 Zobacz
16 Załącznik nr 14 Studium Wykonalności - część 3 [docx] 05/01/2021 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Ogłoszenie w serwisie Bazy Konkurencyjności [pdf] 22/12/2020 Zobacz
2 Modyfikacja Zapytania ofertoweo - ogłoszenie [pdf] 22/12/2020 Zobacz
3 Zawiadomienie nr 2 [pdf] 28/12/2020 Zobacz
4 Zawiadomienie nr 3 [pdf] 07/01/2021 Zobacz
5 Ogłoszenie 07.01.2021 zmiana Zapytania Ofertowego [pdf] 08/01/2021 Zobacz
6 Zawiadomienie nr 4 [pdf] 12/01/2021 Zobacz
7 Informacja z otwarcia ofert [pdf] 15/01/2021 Zobacz
8 Informacja o wyborze oferty [pdf] 19/01/2021 Zobacz
9 Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej [pdf] 26/01/2021 Zobacz
10 Informacja o wyborze oferty po wykonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert. [pdf] 01/02/2021 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)