Przetarg

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

test
Termin składania ofert
2018-10-18 Do godziny 12:00

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821, z siedzibą przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi, 89-500 Tuchola

 

II. Określenie trybu zamówienia:

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pk.tuchola.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”. Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przewidywanej wielkości 35 000 RLM. 1.1. W ramach zadania należy wykonać m.in. następujące obiekty: 1) Obiekty nowe: a) P1 – Reaktor biologiczny b) P2 – Zewnętrzne źródło węgla c) P3 – Zbiornik hydrolizy, zhermetyzowany d) P4 – Zagęszczacz osadu wstępnego, zhermetyzowany e) P5 – Komora fermentacyjna WKF f) P6 – Budynek operacyjny WKF z klatką schodową g) P7 – Zbiornik osadu przefermentowanego h) P8 – Odsiarczalniki biogazu i) P9 – Zbiornik biogazu j) P10 – Pochodnia biogazu k) P11 – Hala składowania osadu /obudowana wiata/ l) P12 – Instalacja pompy ciepła m) P13,14,15 – Biofiltry n) P27A – Zlewnia ścieków dowożonych o) P27B – Zlewnia osadów i tłuszczów dowożonych p) P4A – Budynek separatora piasku 2) Obiekty modernizowane a) 1 – Komora rozdzielcza przed budynkiem krat b) 2 – Budynek krat c) 3 – Komora rozdzielcza d) 4 – Piaskownik napowietrzany e) 5 – Przepompownia wielofunkcyjna f) 6 – Komora rozdzielcza przed osadnikami g) 7 – Osadnik wstępny h) 8 – Komory zrzutowe osadu wstępnego i) 9 – Komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym j) 10 – Komora rozdzielcza k) 11 – Komory KNAP-zmiana funkcji na zbiorniki retencyjne l) 12 – Komora rozdzielcza m) 13 – Komora części stałych z osadnika wtórnego n) 14 – Komora rozdzielcza przed osadnikiem wtórnym o) 15 – Osadnik wtórny p) 16 – Laguny osadowe q) 18 – Składowisko osadu z wirówek r) 19 – Budynek wirówek odwadniających s) 20 – Komora wód odciekowych t) 21 – Budynek energetyczny u) 23 – Budynek techniczny v) oraz:  Budynek dmuchaw  Budynki garażowe  Budynki magazynowe 3) Obiekty do rozbiórki a) 17 – Otwarte komory fermentacyjne b) 27 – Zlewnia ścieków 4) Sieci: a) kanalizacyjne sanitarne, b) kanalizacyjna deszczowa , c) wodociągowa, d) technologiczne, e) cieplna, f) biogazu, g) osadu. 5) Instalacje elektryczne i AKPiA: a) rozbudowa zasilania energetycznego, wraz z zasilaniem urządzeń, b) instalacja uziemiająca, połączeń wyrównawczych i odgromowa, c) instalacje wewnętrzne, d) instalacja i sieć oświetlenia, e) instalacja systemu TV przemysłowej, f) instalacje systemu sterowania i wizualizacji, g) instalacja fotowoltaiczna, h) AKPiA poszczególnych węzłów, i) nadrzędny system AKPiA, j) system monitoringu antywłamaniowego i nadzoru dostępu, k) wymiana agregatu prądotwórczego, l) agregat kogeneracyjny. 6) Zagospodarowanie terenu: a) drogi i ciągi komunikacyjne, w tym parkingi i chodniki, b) odwodnienia placów, dróg, c) zieleń, d) ogrodzenie (remont). Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych zamieszczone zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ( dalej PFU ).

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 28.02.2021 r. (czas na ukończenie), a w tym terminie :  do 6 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  do 7 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie branżowych projektów wykonawczych, STWiORB oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień ( dalej JEDZ) wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia; II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień ( dalej – JEDZ ) wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania : 1) W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę – formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty. 4) W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument. 5) Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl 2. Wymagania i warunki złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień ( JEDZ ). 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 2) Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami p. Tadeusza Grzegorczyk, adres poczty elektronicznej e-mail : pk@pk.tuchola.pl 3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: pk@pk.tuchola.pl 6) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc. 7) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 8) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 9) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat – jako podstawowy ), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 10) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (wybrać właściwe), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 11) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty). 12) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 13) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego. 14) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 15) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie : 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów : nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) Zdolności technicznej lub zawodowej, zdolności finansowej i ekonomicznej : a) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną :  usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,  robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług projektowych i robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy usługi te i roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: B1) Zespołem projektowym w składzie :  Projektant branży konstrukcyjno budowlanej – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach; oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej na minimum 1 projekcie obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł netto,  Projektant branży sanitarnej– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta branży sanitarnej na minimum 1 projekcie obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000.  Projektant branży elektrycznej i AKPiA– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta branży elektrycznej na minimum 1 projekcie obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000. B2) Zespołem wykonawczym w składzie :  Przedstawiciel wykonawcy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kontraktami jako Kierownik Projektu/ Przedstawiciel Wykonawcy lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu Kontraktem/Projektem typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy itp., w tym na minimum 1 zakończonym zadaniu inwestycyjnym obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, gdzie pełnił jedną z wyżej wskazanych funkcji przez okres min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).  Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika budowy na minimum 1 zakończonym zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).  Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na minimum 1 zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000, gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).  Kierownik robót elektrycznych i AKPiA– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych na minimum 1 zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000, gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).  Technolog oczyszczania ścieków – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne Oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów, opinii, ekspertyz lub doradztwa technologicznego w zakresie technologii oczyszczalni ścieków , w tym pełnił funkcje technologa przy minimum 1 zakończonym zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Zdolności finansowej : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.200.000 zł ( słownie : cztery miliony dwieście tysięcy złotych ). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień ( dalej – JEDZ ) wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, złożonego zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub zawodowa lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, 2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 5 w zakresie przewidzianym w niniejszej SIWZ, 3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza, 5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 450.000,00 złotych, słownie : czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Millennium S.A. w Tucholi Nr rachunku : 49 1160 2202 0000 0000 60 9050 58 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

IX. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:

1. Ocena ofert: Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: 1. CENA wykonania zamówienia – 60% C = [C min / C bad] x 60 gdzie: C – liczba punktów za cenę C min – najniższa cena ofertowa C bad – cena oferty badanej 2. Okres gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia – 40% G = [G bad / G max] x 40 gdzie: G – liczba punktów za okres gwarancji G max – najdłuższy oferowany okres gwarancji G bad – okres gwarancji oferty badanej Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy liczone będzie, jak dla 36 miesięcy. W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: P = C + G Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 06.08.2018r. do godziny 11:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ul. Świecka 68.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2018r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali narad. Otwarcie ofert jest jawne.

 

XII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

11. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona po złożeniu pisemnych ofert. Wykonawców, których oferty nie będą podlegały odrzuceniu Zamawiający zaprosi do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej. 1) Aukcja elektroniczna odbędzie się pod adresem internetowym: https://zakupy.marketplanet.pl 2) Informacje ogólne. a) W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. b) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane do Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

XVII. Numer i termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie w DUUE nr 2018/S 121-275195

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 siwz_ZP271_18.zip [zip] 27/06/2018 Zobacz
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ZP271.pdf [pdf] 05/07/2018 Zobacz
3 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ZP271_2.pdf [pdf] 01/08/2018 Zobacz
4 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ZP271_3.zip [zip] 14/08/2018 Zobacz
5 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ZP271_4.pdf [pdf] 22/08/2018 Zobacz
6 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ZP271_5.doc [doc] 04/09/2018 Zobacz
7 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ZP271_6.pdf [pdf] 04/09/2018 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Odpowiedzi_na_pytania_1_ZP271_18 [pdf] 05/07/2018 Zobacz
2 Odpowiedzi_na_pytania_2_ZP271_18 [pdf] 18/07/2018 Zobacz
3 Odpowiedzi_na_pytania_3_ZP271_18 [pdf] 18/07/2018 Zobacz
4 Odpowiedzi_na_pytania_4_ZP271_18 [pdf] 02/08/2018 Zobacz
5 Odpowiedzi_na_pytania_5_ZP271_18 [pdf] 03/08/2018 Zobacz
6 Odpowiedzi_na_pytania_5a_ZP271_18 [pdf] 07/08/2018 Zobacz
7 Odpowiedzi_na_pytania_6_ZP271_18 [pdf] 13/08/2018 Zobacz
8 Odpowiedzi_na_pytania_7_ZP271_18 [pdf] 16/08/2018 Zobacz
9 Odpowiedzi_na_pytania_8_ZP271_18 [pdf] 20/08/2018 Zobacz
10 Odpowiedzi_na_pytania_9_ZP271_18 [pdf] 22/08/2018 Zobacz
11 Odpowiedzi_na_pytania_10_ZP271_18 [pdf] 27/08/2018 Zobacz
12 Odpowiedzi_na_pytania_11_ZP271_18 [pdf] 28/08/2018 Zobacz
13 Odpowiedzi_na_pytania_12_ZP271_18 [pdf] 31/08/2018 Zobacz
14 Odpowiedzi_na_pytania_13_ZP271_18 [pdf] 03/09/2018 Zobacz
15 Odpowiedzi_na_pytania_14_ZP271_18 [pdf] 10/09/2018 Zobacz
16 Odpowiedzi_na_pytania_15_ZP271_18 [pdf] 12/09/2018 Zobacz
17 Zalacznik_do_odpowiedzi_z_dnia_02_08_2018 [zip] 02/08/2018 Zobacz
18 Zalacznik_do_odpowiedzi_z_dnia_17_07_2018 [zip] 18/07/2018 Zobacz
19 Zalacznik_do_umowy_ZP271_18 [pdf] 28/08/2018 Zobacz
20 Zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_5a_ZP271_18 [zip] 07/08/2018 Zobacz
21 Zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_11_ZP271_18 [pdf] 28/08/2018 Zobacz
22 Zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_15_ZP271_18 [pdf] 12/09/2018 Zobacz
23 Zalacznik_nr_2_do_odpowiedzi_5a_ZP271_18 [zip] 07/08/2018 Zobacz
24 Zalacznik_nr_3_do_odpowiedzi_5a_ZP271_18 [zip] 07/08/2018 Zobacz
25 Zalacznik_nr_4_do_odpowiedzi_5a_ZP271_18 [zip] 07/08/2018 Zobacz
26 Zalacznik_nr_5_do_odpowiedzi_5a_ZP271_18 [zip] 07/08/2018 Zobacz
27 Zalacznik_nr_6_do_odpowiedzi_5a_ZP271_18 [zip] 07/08/2018 Zobacz
28 Zalacznik_nr_3_do_odpowiedzi_5a_ZP271_18 [zip] 07/08/2018 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP271_18 [pdf] 19/09/2018 Zobacz
2 Uniewaznienie_postepowania_ZP271_18 [pdf] 28/09/2018 Zobacz